• nmt
  • 65
  • orto
  • tbd

16-07-2014


Rodzaje materiałów z PZGiK bez pobierania opłaty

W związku z wejściem w życie w dniu 12 lipca 2014r. nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz opublikowaniu w dniu 11 lipca 2014r. w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty zmieniły się ceny i zasady udostępniania materiałów zasobu.

Informujemy, że ze strony internetowej Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (www.codgik.gov.pl) (na podstawie art. 40a ust. 2 pkt.1 ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 5 czerwca 2014 r. ( Dz. U. z 2014 r. poz.897) można bezpłatnie pobrać następujące zestawy danych:

  1. państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju - PRG,
  2. państwowego rejestru nazw geograficznych - PRNG,
  3. zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych – BDO250GIS, (Stan aktualności 2012-2013),
  4. dotyczących numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m – NMT_100.

Zgodnie z art. 40a ust. 2 pkt.2-4 ustawy jw. nie pobiera się opłaty za:

„2) udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
a) w celu edukacyjnym:
– jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.7)),
– uczelniom, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.8)),
– podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.9)),

b) w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:
– jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.10)),
– podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c) w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego – służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.11));

3) udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu – w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace;

4) udostępnianie danych na podstawie:
a) art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
b) art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne."

Więcej aktualności

Geodeta Województwa Wielkopolskiego

(61) 626-72-00

Geodeta Województwa Wielkopolskiego
ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

(61) 626-72-00
(61) 626-72-07
 

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań
 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Biuro Geodety Województwa

(61) 626-72-00
 

Biuro Geodety Województwa
ul. Kosciuszki 95, 61-716 Poznań
 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

(61) 626-66-66
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań